Ямбол Свят

 • Пред заседанието на Общинския съвет на Ямбол в четвъртък


  Пред заседанието на Общинския съвет на Ямбол в четвъртък

  Кои от предложениията на общинската администрация не бяха приети и в кои комисии

  Кои от предложениията на общинската администрация не бяха приети и в кои комисии

  Правната Комисия
  С трима против и трима въздържали се не приема Предложение от кмета на общината относно
  издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД, “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД, и “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД,

  Относно Наредба за ИД на Наредба 1.
  РЕШЕНИЕ:
  Комисията реши да се организира обществено обсъждане (анкета) на сайта на
  Община Ямбол.
  Да се проучи възможността за маркиране на велоалея по ул. Георги С. Раковски“.

  Комисията по териториално устройство

  Доклад от кмета на общината относно касовото
  изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2021г.
  РЕШЕНИЕ:
  Комисията не приема предложението.
  Гласували „за” – 3 „против” – 0 „въздържал се” – 4

  Комисията с три ЗА, три ПРОТИВ и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ се не приема
  Предложение от кмета на общината относно
  издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД, “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД, и “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД,

   

  От видеозаписа от заседанието на Комисията по териториално устройство не става ясно защо е гласувано против. Видеозапис от заседанието на Пръвната комидия пък липсва.

  Аргументите на гласувалите против може би ще станат ясни на заседанието на местния парламент в четвъртък. Заседанията са публични...Би трябвало да има и видеопредаване

 • По протест от Районна прокуратура,, Административният съд в Ямбол


  По протест от Районна прокуратура,, Административният съд в Ямбол

  отмени част от приетата от ОбС  Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол..


  отмени част от приетата от ОбС  Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол..

  Пресечени бяха, макар и с много месеци закъснение  надеждите и опитите на общността да стимулира раждаемостта и отглеждането на деза в  семейства,  които имат по-високо образование..

   

  Цитираме

  Протестът, като подаден от прокурор в Районна прокуратура – Ямбол в рамките на правомощията му по чл. 186, ал. 2, от АПК е допустим и доколкото е насочен срещу подзаконов нормативен акт, подаването му по силата на чл. 187, ал. 1 от АПК не е обвързано с преклузивен срок. Разгледан по същество, същият се преценява и като ОСНОВАТЕЛЕН. Съображенията за това са следните:

  Съгласно разпоредбата на чл. 196 АПК във вр. с чл. 168 и чл. 142 от АПК, съдът проверява законосъобразността на оспорения акт към момента на издаването му на всички основания по чл. 146 от АПК, без да се ограничава само с тези, посочени от оспорващия.

  За да е законосъобразен един акт е необходимо да са налице в тяхната съвкупност всички изисквания за валидност, а именно: да е издаден от компетентен орган, в изискуемата форма, при спазване на административнопроизводствените правила, да не противоречи на материалноправните изисквания и да съответства на целта на закона. Липсата на която и да е от горните предпоставки води до незаконосъобразност на оспорения акт и е основание за отмяната му.

  Атакуваната пред съда наредба е приета при спазване на визираната за това процедура и от надлежен орган, в кръга на неговата компетентност, като е спазена и изискуемата писмена форма. Оспорените разпоредби обаче са незаконосъобразни поради противоречието им с материалноправни норми от по-висок ранг. Става дума за следното:

  Наредбата, по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) представлява нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.    Съобразно разпоредбата на чл. 15 от ЗНА, нормативните актове, какъвто акт е и наредбата, трябва да съответстват на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен и ако противоречат на нормативен акт от по-висока степен, се прилага последния. Поради това с наредба не могат да се създават разпоредби, които влизат в противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

  При направената преценка за съответствие с материалния закон, съдът намира, че протестираните разпоредби са незаконосъобразни. Става въпрос за следното:

  Видно от разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от оспорената наредба, освен останалите две условия, а именно двамата родители/осиновители да са пълнолетни към датата на раждането на детето и да са с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ямбол, в т. 3 е поставено още едно условие – двамата родители/осиновители да са завършили задължителен етап на образование съгласно чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 73, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. Така въведеният в наредбата критерий за отпускане на еднократна помощ при раждане/осиновяване на дете, води до неблагоприятно третиране на едни лица спрямо други на основата на признака „образование“, въведен като забрана в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация. Последният цели установяване и санкциониране на всяко поставяне в неравностойно положение въз основа на изброените в чл. 4, ал. 1 от същия признаци. Отделно от това, протестираната разпоредба на чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата противоречи и на Конституцията на Република България, според чл. 6, ал. 1 от която всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права, а съгласно ал. 2 на същия член, всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Именно това обаче е сторил Общински съвет – Ямбол, като е приел разпоредба, с които е поставил в привилегировано положение родителите, респ. осиновителите с определена степен на образование, като същевременно е дискриминирал тези, които нямат такова. Това прави протестираната разпоредба на чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата незаконосъобразна и подлежаща на отмяна.

  Гореизложените съображения изцяло важат и за втората протестирана разпоредба – тази на чл. 13, ал. 2 от Наредбата, която предвижда родителите/осиновителите, които са с висше образование да получат помощ в по – висок с 50 % размер  от тези, които нямат такова образование, поради което е ненужно същите да бъдат преповтаряни.  

  Предвид изложените съображения съдът намира, че протестираните разпоредби на чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 13, ал. 2 от Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол са незаконосъобразни и като такива, следва да бъдат отменени.

  При този изход на делото, тъй като подаденият протест е основателен, Община - Ямбол следва да бъде осъдена да заплати на Районна прокуратура - Ямбол сумата от 20 лева, съставляващи направените по делото разноски.

  Водим от горното, Ямболският административен съд,

  Р   Е  Ш  И   :

  ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 13, ал. 2 от Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол

  ОСЪЖДА ОБЩИНА – Ямбол да заплати на РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЯМБОЛ направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева.

  Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

  Решението, съгласно чл. 194 от АПК да се обнародва по начина, по който е бил обнародван отменения акт.

 • 28 септември - без вода тук


  28 септември - без вода тук
  • ТЛАСКАТЕЛ КАБИЛЕ

  ТЛАСКАТЕЛ КАБИЛЕ

За район Тунджа:

 • с.Бояджик;
 • с.Крумово;
 • с.Челник;
 • с.Ханово;

За район Елхово:

 • с.Малък Манастир;
 • с.Гранитово;
 • гр.Елхово, ул.“ Ал. Стамболийски“ № 14;

За район Стралджа:

 • с.Леярово;

За район Болярово:

 • с.Леярово;
 • 27 септември Ямбол в БТА


  27 септември Ямбол в БТА

  Ямбол

   

  Ямбол

 • 27 септември в Ямбол


  27 септември в Ямбол

  27 септември, вторник

   

   27 септември, вторник

  ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО - 2022

   

  „Дар от сърце“ - литературно четене на творби от Ангел Каралийчев  по повод 120 години от рождението му

  С участието на децата от първите класове и подготвителните групи в Основно училище „Йордан Йовков“ – Ямбол

  Начален час: 9:30

  Място: Основно училище „Йордан Йовков”

  Организатор: Народно читалище „Зора-1945“ – Ямбол

  „Есенен салон“ – изложба на Представителството на СБХ – Ямбол

  Откриване: 17:30

  Място: Художествена галерия „Кирил Кръстев“ – Ямбол

  Организатор: Представителство на СБХ – Ямбол

  Вход: свободен

 • 26 септ. в Ямбол - две събития


  26 септ. в Ямбол - две събития

  26 септември, понеделник

  26 септември, понеделник

  Литературно представяне – матине на новите документално-публицистични книги на д-р Тотко Найденов „Ста-лин, Ти-то, Ди-мит-ров…и Тато!“ и „Убийте Отело!“

  Начален час: 10:30

  Място: Клуб на офицерите от запаса и резерва / зад пощата /

  Организатори: Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Дружество на писателите – Ямбол

  Вход: свободен

   

  „Келчо и царската дъщеря“ – детски спектакъл на Драматичен театър „Невена Коканова“-Ямбол

  Драматизация и режисура: Атанас Жеков – Кроко

  Сценография и костюми: Александрина Игнатова

  Музика: Пламен Мирчев – Мирона

  Текст на песните: Волен Митев

  Участват: Капка Валентинова, Цветелина Кънева, Георги Ружичка, Атанас Жеков – Кроко и Вълчо Янев

  Начален час: 18:00

  Място: пространството от западната страна на театъра

  Вход: с билети

   

 • 25 септември - край Ямбол


  25 септември - край Ямбол

  АР „Тракийски и античен град Кабиле“

  АР „Тракийски и античен град Кабиле“

  АР „Тракийски и античен град Кабиле“ ще бъде отворен от 9:30 до 12:30 часа.

  10:00 часа /  Начало на модулите на арената: антични и средновековни демонстрации на групи и свободни реконструктори, възстановка на превземането на Кабиле от келтите, гладиаторски битки.

  10:00 – 12:00 часа /  Детски работилници и ателиета. Гостите могат да посетят рекламните щандове и да гледат презентациите на участниците в Туристическото изложение „Кабиле 2022“ .

  12:30 часа / Закриване на IX Международен панаир на туристическите забавления и анимации -2022

  Участници:

  „Малка театрална компания“/ Small Theatre Company

  Трупа „Палячи - огнено и светлинно шоу“

  Васил Василев от „Медиевалистикал дизайн“

  Сдружение „Бели орлови“ – Белград, Сърбия

  Късноантична и средновековна крепост „Туида“– гр. Сливен

  Групите за исторически възстановки „Антична Тракия“, Ludus Lupercalis

  Ludus Traex, „Свободни побратимени войни“

  Национално дружество „Традиция” – РК „Георги Дражев”

  Сдружение „Клуб за средновековни военни изкуства Ратина”

  Свободните реконструктори Иван Йорданов, Алеко Наков, Станислав Атанасов, Дарин Желев

  Георги Генов – грънчар и експериментален археолог

  Регионален исторически музей – София

  Регионален исторически музей – Видин

  Регионален исторически музей – Шумен

  Исторически музей – Нова Загора

  Средновековна крепост „Маркели“ – Карнобат

   

 • 24 септември в Ямбол - три събития


  24 септември в Ямбол - три събития

  XX Регионален преглед на българската песен „Пеем, затова не стареем“

  XX Регионален преглед на българската песен „Пеем, затова не стареем“

  Начален час: 9:00

  Място: зрителна зала на Община Ямбол

  Организатори: Община Ямбол и Съюз на пенсионерите

  Вход: свободен

   

  „Косе Босе“ по Рада Москова – спектакъл на Куклен театър - Търговище

  Авторски спектакъл на Ели Хрусанова и Христо Георгиев Златанов

  С участието на: Цветина Кирилова Иванова и Димитър Минев Караиванов

  Начален час: 11:00

  Място: зрителна зала на Държавен куклен театър „Георги Митев – Жоро“ Ямбол

  Вход: с билети

  „Българската шевица“ – паметта през вековете“ -  арт ателие и беседа

  Начален час: 15:30

  Място: Арт ателие на Нарадно читалище „Зора-1945“

  Организатор: Нарадно читалище „Зора-1945“

  Вход: свободен

 • 24 септември край Ямбол


  24 септември край Ямбол

  24 септември, събота

  АР „Тракийски и античен град Кабиле“

  АР „Тракийски и античен град Кабиле“

  АР „Тракийски и античен град Кабиле“ ще бъде отворен от 9:30 до 21:30 часа.

  10:00 – 12:00 часа / Модули на арената: представяне на групите за исторически възстановки  и свободни реконструктори от страната и чужбина, гладиаторски битки, тренировъчни дуели, възстановка на превземането на Кабиле от Филип Македонски

  12:15 -12:30 часа / Театър на сандъче

  12:30 – 16:00 часа / Състезание в олимпийските спортове, детски работилници, ателие за изработване на силуетни кукли

  16:00 часа / Начало на следобедния модул: демонстрации на свободни реконструктори и групи за исторически възстановки, гладиаторски битки

  19:00 часа / „Златният век на средновековната мода“ – ревю на исторически костюми от периода на Второто българско царство, представено от Васил Василев от Медиевалистикалс дизайн.

  19:30 часа / Театър на сенките

  10:00 – 19:00 часа / Посетителите ще имат възможност да посетят рекламните щандове и да гледат презентациите на участниците в Туристическото изложение „Кабиле 2022“ .

 • ЯМБОЛ 23 – 25 септември ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО


  ЯМБОЛ 23 – 25 септември  ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

  IX Международен панаир на туристическите забавления и анимации -2022
  ПРОГРАМА 23 септември, петък

  IX Международен панаир на туристическите забавления и анимации -2022
  ПРОГРАМА 23 септември, петък

   

  Откриване на IX Международен панаир на туристическите забавления и анимации -2022

  19:00 - 20:00 часа / Културно - информационен център „Безистен“, зала „Съвременност“ - откриване на съвместната българо-полска изложба „От степите към Балканите…“

   

  20:30 - 21:00 часа /      Ул. „Георги Раковски“ №7, пространството пред Община Ямбол  - специалният гост на панаира трупа „Палячи – огнено и светлинно шоу“ представя светлинния спектакъл „Квазар“

  24 септември, събота

   

  АР „Тракийски и античен град Кабиле“

  АР „Тракийски и античен град Кабиле“ ще бъде отворен от 9:30 до 21:30 часа.

  10:00 – 12:00 часа / Модули на арената: представяне на групите за исторически възстановки  и свободни реконструктори от страната и чужбина, гладиаторски битки, тренировъчни дуели, възстановка на превземането на Кабиле от Филип Македонски

  12:15 -12:30 часа / Театър на сандъче

  12:30 – 16:00 часа / Състезание в олимпийските спортове, детски работилници, ателие за изработване на силуетни кукли

  16:00 часа / Начало на следобедния модул: демонстрации на свободни реконструктори и групи за исторически възстановки, гладиаторски битки

  19:00 часа / „Златният век на средновековната мода“ – ревю на исторически костюми от периода на Второто българско царство, представено от Васил Василев от Медиевалистикалс дизайн.

  19:30 часа / Театър на сенките

  10:00 – 19:00 часа / Посетителите ще имат възможност да посетят рекламните щандове и да гледат презентациите на участниците в Туристическото изложение „Кабиле 2022“ .

  25 септември, неделя

   

  АР „Тракийски и античен град Кабиле“

  АР „Тракийски и античен град Кабиле“ ще бъде отворен от 9:30 до 12:30 часа.

  10:00 часа /  Начало на модулите на арената: антични и средновековни демонстрации на групи и свободни реконструктори, възстановка на превземането на Кабиле от келтите, гладиаторски битки.

  10:00 – 12:00 часа /  Детски работилници и ателиета. Гостите могат да посетят рекламните щандове и да гледат презентациите на участниците в Туристическото изложение „Кабиле 2022“ .

  12:30 часа / Закриване на IX Международен панаир на туристическите забавления и анимации -2022

  Участници:

  „Малка театрална компания“/ Small Theatre Company

  Трупа „Палячи - огнено и светлинно шоу“

  Васил Василев от „Медиевалистикал дизайн“

  Сдружение „Бели орлови“ – Белград, Сърбия

  Късноантична и средновековна крепост „Туида“– гр. Сливен

  Групите за исторически възстановки „Антична Тракия“, Ludus Lupercalis

  Ludus Traex, „Свободни побратимени войни“

  Национално дружество „Традиция” – РК „Георги Дражев”

  Сдружение „Клуб за средновековни военни изкуства Ратина”

  Свободните реконструктори Иван Йорданов, Алеко Наков, Станислав Атанасов, Дарин Желев

  Георги Генов – грънчар и експериментален археолог

  Регионален исторически музей – София

  Регионален исторически музей – Видин

  Регионален исторически музей – Шумен

  Исторически музей – Нова Загора

  Средновековна крепост „Маркели“ – Карнобат

   

 • Leave a Comment

  Online Shopping in BangladeshCheap Hotels in Bangladesh